KVKK Bilgilendirme Metni

Aktek İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni

Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. (“Aktek”; “Şirketimiz”) olarak, https://www.aktekbilisim.com ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Siz, https://www.aktekbilisim.com  ziyaretçilerimizi işbu Aktek İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz https://www.aktekbilisim.com  adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Belirttiğimiz kişiler verileriniz yine aşağıda açıkladığımız amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımı/Amaçlarımız

E-posta adresi ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler

info@aktekbilisim.com

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek için

Trafik verisi

https://www.aktekbilisim.com

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Kariyer.net üyelik bilgileri

https://www.aktekbilisim.com/tr-tr/Kariyer/Pages/YeniIsFirsatlari.aspx

Aktek tarafından açılan uygun pozisyonlara adayların kariyer.net hesapları üzerinden başvuru yapabilmesi için

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

 

Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca ve KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki diğer hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

–           Kanunlarda öngörülmesi,

–           sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–           hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

–           ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

–           bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

–           ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, web sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde KVK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Aktek’in sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVK Temsilcisinden temin edebilirsiniz.

  • İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde ve/veya
  • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız

lütfen KVK Temsilcisi ile irtibata geçiniz.                                     

 

KVK Temsilcisi:

Ece Çalıkoğlu Turan

kvkk@aktekbilisim.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

       

Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş.