Sign In
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
AKTEK BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

​​

1. Veri Sorumlusu
Aktek Bilgi İletişim Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde "www.aktekbilisim.com.tr" adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

​3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:
· Çalışan adayının niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,
​Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi,
İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,
Daha sonra bu veya buna benzer pozisyonların açılması durumunda çalışan adayı ile temasa geçilerek iş teklifinde bulunulabilmesi amacıyla saklanması,
· Şirket ortak alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar
Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 c, d, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen "sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat" kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ile ve adli merciler ile, kişilik envanteri konusunda çalıştığımız danışmanlık şirketi ile, yetkinlik değerlendirme çalışması kapsamında ilgili danışmanlık şirketi ile, yabancı dil testi için çalıştığımız dil kursu firmaları ile, araç sürüş testi için bu konuda çalışılan firma ile ve içinde yer aldığımız grup şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İş başvurunuz sırasında doldurduğunuz İş Başvuru formu veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamda bilgi kaydetmeniz suretiyle, personel istihdam hizmeti veren çalıştığımız aracı şirketler üzerinden ve şirketimize iş görüşmesine gelmeniz halinde şirketimizde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla topluyoruz. Kişisel bilgi paylaşımı elektronik ortamda pek çok farklı yöntemle olabileceği gibi özellikle personel istihdam web siteleri üzerinden veya e-posta vb. gönderim araçları yoluyla cv göndermek şeklinde de olabilmektedir.
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen "sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati" kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları
Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde "www.aktekbilisim.com.tr" adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan "Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151/1E, D2 Blok, Ofis No:1B-10 Esenler-İstanbul
" adresine yazılı olarak veya"info@aktekbilisim.com" kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 3 sayfa ve 6 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151/1E, D2 Blok, Ofis No:1B-10
Esenler-İstanbul
T: 0(212) 393 00 90
F: 0(212) 393 00 91
E: info@aktekbilisim.com